Satılık Kiralık Daire Konut İlanları
20 Şubat 2019 Çarşamba

ADA: Çevresi kamuya ait cadde, sokak, yol, kanal, ark, dere, göl, deniz gibi sınırlarla veya Devlet Demir Yolları arazisi ile çevrili parseller topluluğuna kadastro adası denir.

AKİT: Tarafların karşılıklı beyanlarının alındığı resmi senet tanzimine tabi işleme denir.
ALTYAPI: Su, elektrik, kanalizasyon, yol gibi tesislerin tümüne verilen ad.
ANAHTAR TESLİM: Bir yapının tüm gereç ve işçiliğinin yüklenici tarafından karşılanıp, bütünüyle bitirilmiş olarak mal sahibine teslim edilmesini öngören sözleşme şekli.
ANTRE: Bir binanın veya apartman dairesinin ilk girilen bölümü, giriş.
AKAR: Kiraya verilerek gelir sağlayan mülk.

ALTYAPI: Mesken, iş veya diğer amaçlı kullanılan bina ve bölgeleri destekleyen kanalizasyon, yol, elektrik, su, gaz, telekomünikasyon ve arıtımdan oluşan yapı bütünüdür.
ARSA: İmar planı kapsamında yer alan, kullanım şekli ve yapılaşma düzeni belirlenip tamamlanmış arazi parçasıdır. İmar parseli de denir.

AYNİ HAKLAR: Kişilerin eşya üzerinde doğrudan doğruya hâkimiyetini sağlayan ve bu nedenle herkese karşı ileri sürülebilen haklardır.
ARAZİ: Yerleşim alanları ve yapılmış yollar dışında kalan toprak parçasına denir.


BAĞIMSIZ BÖLÜM: Bir yapının Kat Mülkiyeti Yasası hükümlerine göre bağımsız mülkiyete konu olan bölümlerden her biri.

BAHÇEKENT: Sağlık ve konfor koşullarına uygun bir yaşam sağlamak amacıyla tasarlanmış, tarıma ayrılmış bir toprak parçasıyla çevrili uydu kent.
BALKON: Bir binanın üst katlarından dışarıya doğru çıkmış, önü ve yanları korkulukla çevrili yer.
BEYAN: Üçüncü kişileri aydınlatmak, bilgilendirmek ve özellikle uyarmak amacıyla tapu kütüğündeki özel sütununa işlenen taşınmazın hukuki durum ve akıbetini gösteren belirtmelerdir.
BANLİYÖ: Büyük bir kentin yakın çevresinde bulunan yerleşim birimi.


CEBRİ İCRA: Yerine getirilmeyen veya ödenmeyen bir borcun icra müdürlüğü aracılığı ile tahsili.

CEBRİ SATIŞ: Üzerinde haciz veya ipotek kaydı bulunan borçluya ait taşınmaz malın borcu tahsil amacıyla icra müdürlüğü veya alacaklı kamu idaresi kanalıyla satılarak, ihale alıcısı adına tescili işlemidir.
CEPHE: Bir binanın yüzlerinden her biri, özellikle ön yüz.
CİNS TASHİHİ: Tapu kütüğünde kayıtlı bir taşınmazın niteliğini değiştirerek tescil edilmesine denir.
CİNS DEĞİŞİKLİĞİ: Bir taşınmazın cinsinin yapısız iken yapılı veya yapılı iken yapısız hale, bağ, bahçe ve benzeri iken arsa ve arazi, arsa ve arazi veya yapılı iken bağ, bahçe ve benzeri duruma dönüştürmek için paftasında ve tapu sicilinde yapılan işlemdir.


DAİRE: Yapılarda aynı çatı altında birden fazla yapılan bölümlerin her birine verilen addır.

DEVREMÜLK: Tatil, sağlık vb. amaçlar için hazırlanmış bir konutun mülkiyetine belirli bir tarih aralığı için sahip olmaktır.

DÖNÜM: Eni ve boyu kırkar arşın olan eski bir yer ölçüsüdür, yaklaşık olarak 1000 m2 dir.
DUBLEKS: İki katlı olup ikinci katına içten merdivenle çıkılan konut.


EKSPERTİZ: Gayrimenkul değerinin belirlenmesi için bilirkişilerce belli ölçütlere göre yapılan tespit.

EMLAK: Konut, işyeri ve arsa gibi taşınmazlara verilen ortak isimdir.
EMLAK BEYANI: Şahıs, kurum ve kuruluşlarca sahibi olduklarını ispatlayarak bulundukları bölgede bağlı oldukları belediyelere makbuz karşılığı verilen belgeye denir.
EMSAL: Bir yapı veya konutun satış ya da kira bedelinin benzerleriyle karşılaştırılmasıdır.

 

FERAĞ: Gayrimenkul üzerindeki sahiplik hakkını başkasına devretmek, bu iş için tapuda yapılan resmi işlemdir.

FRANSIZ BALKON: Kapı gibi açılan ve döşemeye kadar inen önü korkuluklu penceredir. Bu yüzden alıştığımız manada balkon değildir, masa veya sandalye için yer yoktur.
FERAGAT: Bedelli veya bedelsiz olarak hakkından kendi isteğiyle vazgeçmektir.


GABARİ: Yapılacak bir binanın belediyece öngörülen azami yüksekliği.

GAYRİMENKUL: Arsa, bina, daire gibi bir yerden bir yere taşınamayan mülke denir. Bu nedenle taşınmaz mal da denmektedir.
GECEKONDU: Hazine arazileri üzerinde izinsiz bir şekilde kısa sürede yapılan derme çatma kaçak yapılara verilen ad.
GİYDİRME CEPHE: Çok katlı bir yapıda, döşemelerin önünden geçerek devam eden, bunlara veya kolonlara asılan, taşıyıcı olmayan dış duvar.
GÖTÜRÜ: Bir yapı işinin baştan kararlaştırılan sabit bedel karşılığında bir yüklenici tarafından yapılması ilkesine dayanan sözleşme türüdür.

 

HACİZ: Bir alacağın ödenmesi için borçlunun parasına, aylığına veya malına icra dairesi tarafından el konulmasıdır. 

HARİTA: Yeryüzünün tamamının veya bir kısmının belli bir ölçeğe göre küçültülerek plan üstünde gösterildiği çizimdir.

HİSSELİ TAPU: Bir mülkün sahibi olan ortakların isimlerinin ve sayılarının belirtildiği resmi bir belgedir.
HİSSE: Bir taşınmaz malın tam mülkiyetinin bir kısmına karşılık gelen paydır. Müşterek ve iştirak halinde mülkiyette maliklerden her biri taşınmaz malın bir miktar hissesine sahiptir.
HİSSE TEVHİDİ: Bir taşınmaz malda hissesi olan bir kimsenin aynı taşınmaz üzerinde yeni bir hisse iktisap etmesi halinde önceki hisseyle sonra alınan hissenin birleştirilerek tapu kütüğüne tescil edilmesi demektir.


İFRAZ: Tapu kütüğünde kayıtlı bir taşınmazın birden fazla parsel haline getirilmesidir.

İMAR AFFI: Kaçak yapıların ya da imar kurallarına uygun yapılara kaçak eklenmiş bölümlerin yeni kanunla aklanmasıdır.

İMAR DURUMU: İmar parselinin boyutlarını, sınırını, imar planında kullanım şeklini ve yapılacak yapının teknik şartlarını belirten belgeye denir.

İPOTEK: Halen mevcut veya ileride açılacak kredilerin teminatını oluşturmak için, belirli bir taşınmazın teminat gösterilmesidir.
İLAM: Mahkeme kararı demektir.

İSKAN: İnşaatın tamamlanmasından sonra içinde oturabilmek için alınan yapı kullanım iznine denir.
İŞTİRAKİN FESHİ: Miras veya diğer sebeplerle oluşan iştirak halinde mülkiyetin sona erdirilerek, hissedarlık (müşterek mülkiyet) esasına geçilmesi işlemidir.


KADASTRO: Her çeşit arazi ve mülkün alanını, sınırlarını ve değerlerini belirtip plana bağlama işidir.

KAT İRTİFAKI: Bir arsa üzerinde ileride kat mülkiyetine konu olmak üzere yapılacak ve yapılmakta olan bir veya birden çok yapının bağımsız bölümleri için, o arsanın maliki veya ortak malikleri tarafından, Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre kurulan irtifak hakkıdır.
KAT KARŞILIĞI ANLAŞMASI: Taraflar arasında bedel ödemeksizin şekil, biçim, adet (yüzde) karşılığı yapılan ve Tapu Sicil Müdürlüğü'nce senet altına alınan temlik şeklidir.
KAT MALİKİ: Kat mülkiyeti hakkına sahip özel ya da tüzel kişidir.
KAT MÜLKİYETİ: Bir ya da daha çok kişinin, bir yapının belirli bir bölümüne sahip olabilmesi.
KÜTÜK: Arazi, bağımsız bölüm, müstakil ve daimi irtifaklar ile bunların üzerinde kurulabilen hakların yazıldığı büyük boy defterlere kütük denir.
KROKİ: Herhangi bir arazinin veya arsanın sınırlarını ölçeksiz bir biçimde koordinat sistemiyle gösteren belgeye denir.

 

LEBİDERYA: Kesintisiz deniz manzaralı daire.

LÜKS: Bir dairenin en temel öğeler dışında, konfora yönelik daha fazla detaylarla donatılmış olmasıdır.

 

MENKUL: Bir yerden başka bir yere taşınabilen anlamındadır.

MERKEZİ: Gayrimenkulun bulunduğu yerin merkezi sayılan bölümüne; çarşı, pazar ve ulaşım araçlarına yakın olmasıdır.

MERKEZİ ISITMA: Bir binanın çeşitli bölümlerinin, bir merkezden borularla sevk edilen sıcak su veya buharla ısıtılma sistemi.
MÖBLELİ: İçinde eşyası ile verilen daire.
MÜSTAKİL TAPU: Tek konut için verilen tapu.


NAZIM PLANI: Bir kentin haritaları üzerine çizilen ve arazi parçalarının kullanış biçimleri ile başlıca bölge tiplerini belirten, yani kentin gelecekte alacağı biçimi gösteren plan.

NİZAM: Binaların yan yana sıralanış düzenidir. Ayrık nizamda aralarında toprak parçası vardır, bitişik nizamda ise duvarları ortaktır.
NEV'İ: Türü, cinsi, vasfı. Tapu kütüklerinde bulunan nev’i hanesine taşınmazın bir vakıfla ilişkisinin olup olmadığı yazılmaktadır.

 

ORMAN KADASTROSU: Devlet ormanlarının, kamu tüzel kişiliklerine ait ormanların, özel ormanların ve bu ormanların içinde ve bitişiğinde bulunan her çeşit taşınmaz malların ormanlarla müşterek sınırlarının tayin ve tespit edilerek haritaya bağlanması işlemidir.

ORTAK YERLER: Kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulmuş binalarda bağımsız bölümler dışında kalıp, korunma ve ortaklaşa kullanma veya faydalanmaya yarayan alanlara ortak yerler denir.
OTOMASYON: Tapu ve kadastro bilgilerinin bilgisayar ortamına aktarılması suretiyle hizmetlerin tümünün bilgisayar yardımıyla vatandaşlara sunulmasıdır.


ÖLÇEK: Çizimi yapılacak araziye ait gerçek uzunlukların haritaya aktarılırken belli oranlar dahilinde küçültülmesine ölçek denir.

ÖN BAHÇE DERİNLİĞİ: Binanın ön yüzünden kendi parselinin ön sınırına kadar olan en yakın dik uzaklık.
ÖN CEPHE: Yapının yola bakan yüzü.


PAFTA: Üzerine proje çizilen levha veya haritayı meydana getiren parçaların her birine denir.

PARSEL: Belli bir amaç için ayrılıp sınırlanmış arazi parçası, bir adanın parçalarından her biri.
PLAN: Belli bir yerin bir ölçekte kuşbakışı çizimidir.


RESTORASYON: Aslını bozmadan yapılan onarma işlemidir.

RESMİ SENET: Taşınmaz mülkiyetinin veya mülkiyetten başka ayni hakların kurulması ve devri için tapu sicil müdürlüğünde görevli bir memur tarafından düzenlenip, taraflar ve gerekiyorsa tanıklar tarafından imzalanan, müdürce imza ve mühür ile tasdik edilen resmi bir sözleşmedir.


SAHİBİNDEN: Bir mülkün arada herhangi bir aracı olmadan, doğrudan doğruya sahibi tarafından satışa veya kiraya sunulmasıdır.
SIFIR: Yeni bitmiş ev, daire veya bina. Henüz içinde otura olmamış, kullanılmamış.
SOSYAL ALTYAPI: Sağlıklı bir çevre meydana getirmek amacıyla yapılması gereken eğitim, sağlık, kültürel ve yönetsel yapılar ile park, çocuk bahçeleri gibi yeşil alanlara verilen genel ad.
STÜDYO DAİRE: Yemek, oturma ve yatma için kullanılan tek odası olan daire.

 

ŞAHSİ HAKLAR: Kişilere eşya üzerinde bir başkasının ayni hakkına dayanarak, hâkimiyet imkânı sağlayan, bu nedenle sadece hukuki ilişkinin muhatabına karşı ileri sürülebilen haklardır.
ŞERH: Gayrimenkul malikinin temlik hakkının yasaklanması, kısıtlanması veya kişisel hakların kuvvetlendirilmesi amacıyla üçüncü kişileri uyarıcı mahiyette tapu kütüğünün şerhler sütununa yazılan hususlardır.


TAVANARASI: Çatı ile son kat döşemesi arasında kalan boşluk.
TEKNİK ALTYAPI: Elektrik, gaz, içme ve kullanma suyu, kanalizasyon, her tür ulaştırma, haberleşme ve arıtım gibi hizmetlerin sağlanması için yapılan tesislere verilen ad.
TERAS: Düz ve çevresi açık yüksekçe yer, taraça. Veya üstü gezinmeye elverişli düz dam.
TOPLU KONUT: Sosyal ve fiziksel altyapısıyla birlikte gerçekleştirilen çok sayıda konut birimini anlatmakta kullanılan terim.
TAPU: Arazinin belirli bir parçasının veya üzerine inşa edilmiş bağımsız bölümün malikini gösteren, tapu sicil müdürlüğünce verilmiş, aksi kanıtlanıncaya kadar geçerli resmi belgedir
TEMELLÜK: Mülk edinme, mülk alma.
TEMLİK: Mülk olarak vermek, mülkiyeti bir bedel karşılığında başka birine devretmektir.
TRAMPA: Bir malın başka bir malla değiştirilmesidir. Değiştirilecek mallar taşınır veya taşınmaz mal olabilir.


UYGULAMA İMAR PLANI: Tasdikli haritalar üzerine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak nazım imar planı esaslarına göre çizilen plandır.  Çeşitli bölgelerin yapı adalarını, bunların yoğunluk ve düzenini, yolları ve uygulama için gerekli imar uygulama programlarına esas olacak uygulama etaplarını ve diğer bilgileri ayrıntıları ile gösterir.
UYRUK: Tabiiyet, bir ülkenin vatandaşı olmak.


VAKIF: Gerçek veya tüzel kişilerin, belirli bir hizmetin yerine getirilmesi ya da başkalarının yarar­lanması için mal, mülk ya da para bağışlaya­rak oluşturmuş olduğu kuruluştur.

VEFA HAKKI: Satanın, sattığı taşınmaz malı müşteriden geri satın alma hakkını saklı tutmasıdır. Vefa hakkı tapu kütüğüne şerh edilir.
VERASET BELGESİ: Mirasın, mirasçılara intikali için tapu sicil müdürlüğünce aranan, sulh hukuk mahkemesinden alınmış, vefat eden malikin mirasçılarının kimler olduğunu gösteren belgedir.


YALI: Deniz kıyısında, çoğunlukla tarihi ve ahşap ağırlıklı yapıdır.
YENİ ARAZİ OLUŞUMU: Birikme, dolma, toprak kayması veya kamuya ait suların yatağında ya da seviyesinde değişme gibi sebeplerle sahipsiz yerlerde yeniden oluşan yararlanmaya elverişli arazidir.
YENİLEME: Teknik sebeplerle yetersiz kalan, uygulama niteliğini kaybeden veya eksikliği görülen tapulama veya kadastro paftalarının yenilenmesi ile buna uygun olarak tapu sicilinde düzeltmeler yapılması işlemidir.
YERLEŞİM YERİ: Bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir. İkametgah.
YETKİ BELGESİ: Tapu Kanununun 2. maddesi uyarınca tapu işlemleri sırasında tüzel kişilerden istenen ve tüzel kişinin gayrimenkul tasarruflarına izinli olduğunu ve temsilcisinin kimler olduğunu belirtir belgedir.
YEVMİYE: Tapu siciliyle ilgili olarak tapu sicil müdürlüğünde yapılan her işlem ile red edilen istemlerin tarih ve sıra numarasına göre kaydedildiği deftere yevmiye defteri; bu defterden alınarak tapu kütüğünde yapılan tescil veya terkinin yanında belirtilen tarih ve numaraya da, yevmiye tarihi ve numarası denir.
YIKMA RUHSATI: Bir yapıyı yıkmak için ilgili belediyeden alınan yıkma izni.
YOLA TERK: İmar planlarının uygulanışı sırasında taşınmaz mal maliklerince bedelli veya bedelsiz olarak imar planına uygun biçimde taşınmazın tamamının veya bir kısmının kamu yararına (yola, yeşil alana, parka) terk edilmesi işlemidir.
YÖNETİM PLANI: Kat mülkiyeti kurulmuş apartman ve sitelerde bina veya sitenin nasıl yönetileceğini, kat maliklerinin hak, borç ve sorumluluklarını düzenleyen ve tüm kat maliklerince imzalanan belgedir.


ZABIT DEFTERİ: Kadastrosu yapılmamış taşınmaz malların kaydedildiği ve üzerinde kurulacak hakların takip edildiği defterdir.
ZAMANAŞIMI: Bir hakkın kazanılması veya kaybedilmesi için geçmesi gereken hukukça öngörülmüş süre anlamına gelir.
ZAYÎ: Bir belgenin kaybolması veya yok olmasıdır. Tapu senedi veya ipotek belgesinin kayıp edilmesi halinde, zayiinden yenisi çıkartılabilir.
ZİRAİ İPOTEK: Tarım Kredi Kooperatifleri ile T.C. Ziraat Bankası'ndan çiftçilerin talep ettiği kredilere karşılık teminat olarak taşınmaz malın gösterilmesi halinde tesis edilen ipotek işlemidir.
ZORUNLU DEPREM SİGORTASI: Belediye sınırları içinde kalan mesken sahiplerinin, zorunlu olarak yaptırması gereken bir sigorta sistemidir. Kısaca DASK denir.

hiv early signs thegeorgiaclubforum.com what is the treatment for aids
drug coupons sporturfintl.com coupons for drugs
KURUMSAL ÜYELİK
KURUMSAL ÜYELİK
Üye Olun, 6 ay boyunca sınırsız sayıda ilanı ücretsiz yayınlayarak sitemizi deneyin.
Üstelik 100 vitrin kredisi hediye
BİREYSEL ÜYELİK
BİREYSEL ÜYELİK
Hemen Üye Olun, 1 adet ilanınız ücretsiz yayınlansın.
MÜŞTERİ HİZMETLERİ
MÜŞTERİ HİZMETLERİ
0216 385 76 63